Wie zijn wij

Bestuur, achtergrond, visie, missie, plannen en verantwoording van Stichting Somoi Makassar

Harry van Nie, Voorzitter

Manueel Therapeut e.s., Haptotherapeut

Harry:

Als ik de kinderen bezoek snijdt het me vaak door mijn ziel hoe ik ze aantref: vervuild, of alleen maar gewassen vanwege onze komst, aan hun lot overgelaten. In mijn handen voel ik ze rustig worden. Ik raak ontroerd als ik zie hoe sommige door onze inbreng hun uitzichtloosheid hebben kunnen ontvluchten en een toekomst voor zichzelf creëren. Het voelt voor mij als een grote rijkdom om de mogelijkheid te hebben me daar als vrijwilliger in te kunnen zetten met alles wat ik hier geleerd heb.

Anette Martens, Vice-Voorzitter

Oefentherapeute Mensendieck, docent, coach

Anette:

Mijn belangrijkste waarden in het leven zijn eerlijkheid en gelijkwaardigheid. Dat bezielt mij om me in te zetten voor deze kinderen en hun familie. Ik wil voor hen de kans creëren om hun leven zo gelijkwaardig mogelijk aan ieder ander op te bouwen. En als dat (fysiek of mentaal) niet haalbaar blijkt, wil ik de verzorging en leefomstandigheden in hun eigen omgeving optimaliseren. Ik voel me enorm vervuld en dankbaar als ik zie wat wij kunnen doen met een klein beetje aandacht, creativiteit, samenwerking en een paar euro.

Peter Meijer, Secretaris

Gepensioneerd beleidsmedewerker welzijn en ambtelijk secretaris ondernemingsraad

Peter:

In september 2016 kwam ik via mijn oud collega Petra in contact met de Stichting als donateur voor de Singelloop. Op de website van de Stichting las ik dat ze op zoek waren naar een nieuwe secretaris en ik heb me aangemeld. Mijn ruime ervaring in secretariaatswerk voor de gemeente en vrijwilligerswerk voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking komt goed van pas in deze functie. Zo heb ik bijvoorbeeld via schenkingen vervoer kunnen regelen voor een instelling. Met veel plezier neem ik deel aan het bestuur van de Stichting.

Jos Valkenburg, Penningmeester

Belastingadviseur

Jos:

Lorem ipsum dolor sit amet, cons

Petra Schothorst, Adviseur beleidszaken

Beleidsadviseur

Petra:

Een verschil maken in het leven van gehandicapte kinderen op Sulawesi zodat zij een meer volwaardig bestaan krijgen, dat is wat Stichting Somoi Makassar doet. Ik draag daar met veel plezier aan bij!

” Wij zetten ons persoonlijk in om kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking op Sulawesi een grotere kans op een beter leven te geven en hen te laten geloven in hun eigen kunnen. Om dat te bereiken bieden wij een goede (para)medische behandeling en de inzet van de juiste hulpmiddelen. “

Voor onze website worden wij bijgestaan door:

Marc Meijer

technische zaken/hosting

Marguerite van de Poll

vormgeving en content

Waarvoor staat onze Stichting, wat willen wij bereiken?

Achtergrond van de Stichting

 

Stichting Somoi Makassar is ontstaan vanuit het ontwikkelingswerk dat Anette Martens, oefentherapeute Mensendieck en huidig bestuurslid van de stichting, in 1998 in Makassar verrichtte namens SOMOI (Stichting Oefentherapeuten Mensendieck t.b.v. Ontwikkelingswerk in Indonesië).

Na 1998 is Anette op persoonlijke titel vaak teruggekeerd naar Makassar en werkte daar, soms enkele maanden per jaar, met hetzelfde doel: kinderen met een beperking helpen vooruit te komen in het leven en toe te werken naar een zelfstandig bestaan voor deze kinderen.

In november 2009 is, ter ondersteuning van haar activiteiten op Sulawesi, door haar en Harry van Nie de Stichting Somoi Makassar (de Stichting) opgericht, met de volgende statutaire doelstelling: “Het verlenen van ontwikkelingshulp aan kinderen in Indonesië”. In de praktijk is het werkgebied van de Stichting kleiner en beperkt zij zich tot het eiland Sulawesi.

De bestuursleden van de Stichting zijn zowel in Nederland als op Sulawesi actief betrokken en werken allemaal als vrijwilliger. Zo maakte Harry in 2013 zijn eerste reis daarheen en komt er vanaf 2015 jaarlijks minimaal een maand.

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Stichting Somoi Makassar wil gehandicapte kinderen op Sulawesi (met name in Makassar) een grotere kans op een beter leven geven en hen laten geloven in hun eigen kunnen. Op deze manier worden kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking ondersteund om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen.

De Stichting Somoi Makassar zet zich in voor het gehandicapte kind op Sulawesi.
Het hoofddoel van de stichting is om de kwaliteit van leven van gehandicapte kinderen op Sulawesi te verbeteren door het combineren van onderwijs en behandeling waardoor een perspectief op een zelfstandig leven ontstaat.

Het kind staat centraal
Respect voor het kind, de leefomgeving, de culturele achtergrond en de kansen die het heeft zijn uitgangspunt van onze Stichting. Uiteraard verloopt het contact via de ouders of verzorgers en bepalen zij over hun kind. Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen.
Wij hechten grote waarde aan de inzet van de ouders om hun kind te ondersteunen met betrekking tot het volgen van onderwijs, het krijgen van de nodige therapie en hulpmiddelen.

Lokaal en respectvol
Waar mogelijk zoeken wij aansluiting bij of werken wij samen met lokale partners en/of organisaties. Wij houden rekening met en hebben respect voor lokale gewoonten en gebruiken en respecteren de geldende wetten waaronder ten aanzien van kleding, alcohol- & drugsgebruik en seksualiteit. De behoeften en mogelijkheden van de lokale bevolking zijn leidend voor het handelen van de Stichting.

Duurzaam
De Stichting streeft ernaar dat de activiteiten die zij ontwikkelt van blijvende waarde zijn en worden voortgezet door lokale initiatieven en organisaties. De Stichting zoekt hiervoor ook de samenwerking met lokale overheden; zij vormen een belangrijke schakel. Waar mogelijk wordt de lokale economie gestimuleerd en gebruik gemaakt van lokale kennis en structuren. Ondersteuning vanuit de Stichting is altijd tijdelijk, met de intentie hulp af te bouwen.

Kwaliteit
De Stichting probeert zich goed te verdiepen in de lokale omstandigheden en werkt zoveel mogelijk met professionele organisaties samen. Van haar vrijwilligers en bestuursleden vraagt zij een deskundige inzet en een lerend vermogen.

Transparant en verantwoord
Alle activiteiten van de Stichting maken wij zoveel mogelijk voor eenieder inzichtelijk. Wij formuleren ons beleid helder en evalueren dat tenminste iedere vijf jaar. Wij besteden alle inkomsten maximaal aan de doelstelling van de Stichting. Wij doen als bestuursleden ons werk op vrijwillige basis.

Onafhankelijk
Wij kiezen zonder inmenging van politiek, religie, overheid en bedrijfsleven voor een eigen onafhankelijke opstelling met betrekking tot het beleid, de uitvoering en het toezicht houden hierop.

2021