Stichting Somoi Makassar

Achtergrond, visie en missie

Waarvoor staat onze Stichting, wat willen wij bereiken?
Werkterrein Somoi

Achtergrond

Stichting Somoi Makassar is ontstaan vanuit het ontwikkelingswerk dat Anette Martens, oefentherapeute Mensendieck en huidig bestuurslid van de stichting, in 1998 in Makassar verrichtte namens SOMOI (Stichting Oefentherapeuten Mensendieck t.b.v. Ontwikkelingswerk in Indonesië).

Na 1998 is Anette op persoonlijke titel vaak teruggekeerd naar Makassar en werkte daar, soms enkele maanden per jaar, met hetzelfde doel: kinderen met een beperking helpen vooruit te komen in het leven en toe te werken naar een zelfstandig bestaan voor deze kinderen.

In november 2009 is, ter ondersteuning van haar activiteiten op Sulawesi, Stichting Somoi Makassar (de Stichting) opgericht, met de volgende statutaire doelstelling: “Het verlenen van ontwikkelingshulp aan kinderen in Indonesië”. In de praktijk is het werkgebied van de Stichting kleiner en beperkt zij zich tot het eiland Sulawesi.

Bestuursleden van de Stichting zijn zowel in Nederland als op Sulawesi actief betrokken en werken allemaal als vrijwilliger.

Waarvoor staat onze stichting?

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Stichting Somoi Makassar wil gehandicapte kinderen op Sulawesi (met name in Makassar) een grotere kans op een beter leven geven door samen met de lokale bevolking deze kinderen uit de ‘duisternis’ (sociaal isolement) te halen, te behandelen en te laten geloven in hun eigen kunnen. Op deze manier worden kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking ondersteund om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen.

De Stichting Somoi Makassar zet zich in voor het gehandicapte kind op Sulawesi.
Het hoofddoel van de stichting is om de kwaliteit van leven van gehandicapte kinderen op Sulawesi te verbeteren door het combineren van onderwijs en behandeling waardoor een perspectief op een zelfstandig leven ontstaat.

Het kind staat centraal

Respect voor het gehandicapte kind, de leefomgeving en de culturele achtergrond is het uitgangspunt van onze Stichting. Wanneer we een kind aantreffen met een lichamelijke en/of geestelijk beperking, proberen we eerst het contact met de ouders of verzorgers te leggen. Door het gesprek aan te gaan bepalen we samen wat de mogelijkheden voor hun kind zijn.

Wij hechten grote waarde aan de inzet van de ouders om hun kind te ondersteunen met betrekking tot het volgen van onderwijs, het krijgen van de nodige therapie en hulpmiddelen.

Lokaal en respectvol

Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij of samengewerkt met lokale partners en/of organisaties. Wij houden rekening met en hebben respect voor lokale gewoonten en gebruiken. De behoeften en mogelijkheden van de lokale bevolking zijn belangrijk voor het uitvoeren van de activiteiten van de Stichting.

Duurzaam

De stichting streeft ernaar dat de activiteiten die zij ontwikkelt van blijvende waarde zijn en worden voortgezet door lokale initiatieven en organisaties. De stichting zoekt hiervoor ook de samenwerking met lokale overheden; zij vormen een belangrijke schakel. Waar mogelijk wordt de lokale economie gestimuleerd en gebruik gemaakt van lokale kennis en structuren. Het is ons doel om onze kennis en kunde over te dragen door lokale (fysio)therapeuten op te leiden en te begeleiden. Op die manier kunnen kinderen ook op de lange termijn worden ondersteund en geholpen.

Kwaliteit

De stichting probeert zich goed te verdiepen in de lokale omstandigheden en werkt zoveel mogelijk met professionele organisaties samen. Van haar vrijwilligers en bestuursleden vraagt zij een deskundige inzet en een lerend vermogen.

Transparant en verantwoord

Alle activiteiten van de stichting worden zoveel mogelijk voor eenieder inzichtelijk gemaakt. Beleid wordt helder geformuleerd en wordt tenminste iedere vijf jaar geëvalueerd. Alle inkomsten worden maximaal besteed aan de doelstelling van de Stichting. Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis.

Onafhankelijk

Er wordt zonder inmenging van politiek, overheid en bedrijfsleven gekozen voor een eigen onafhankelijke opstelling met betrekking tot het beleid, de uitvoering en het toezicht houden hierop.